combi-protec nová licencia pre Slovensko

combi-protec

Pomocný prípravok v ochrane rastlín

pre profesionálnych a neprofesionálnych používateľov

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 21-01084-PM

Doba autorizácie pomocného prípravku: 30.03.2031

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov, Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

OPIS: Pomocný prípravok v ochrane rastlín COMBI-PROTEC vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) zlepšuje vstrebávanie a účinnosť insekticídnych prípravkov na ochranu proti ovocným a octovým muškám (Drosophila suzukii), vrtivke čerešňovej a vrtivke orechovej v ovocných drevinách.

AKTÍVNA ZLOŽKA:

esenciálne mastné kyseliny karboxylované EAC 1: 82,9 % (1160 g/l)
cukry (monosacharidy, polysacharidy): 10,8 % (140 g/l)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné
POKYNY PRE APLIKÁCIU: Čerešne, višne, orechy, vinič, maliny, ostružiny, ríbezle, egreše, čučoriedky, černice: Použitie insekticídov s pomocným prípravkom COMBI-PROTEC vo forme TM je možné v termíne aplikácie, ktorý je v súlade s etiketou schváleného insekticídu.
Prípravok COMBI-PROTEC je najlepšie aplikovať neskoro popoludní alebo večer. Prípravok použite na začiatku náletu. Nálet sa monitoruje žltými optickými lapačmi, na ktoré sa pridáva feromónový odparník. Oblasť použitia je stanovený schvaľovacím orgánom (kultúra, škodlivý organizmus).
COMBI-PROTEC sa pridáva ako prísada priamo do postrekovej kvapaliny do nádrže postrekovača maximálne 2 l na 40 l postrekovej kvapaliny na hektár. Táto postreková zmes sa nemôže miešať s fungicídmi alebo listovými hnojivami. Namiešaný postrek použite do 24 hodín.
Odporúčame aplikovať postrek pomocou vhodného postrekovača vybaveného vhodnými dýzami (priemer kvapiek 1-5 mm zabezpečí tenký stabilný tok postrekovej kvapaliny). Na tento účel odporúčame použiť 1-2 dýzy na ha na postrekovačoch na jednej strane. Postrekujte minimálne do 2/3 výšky stromu.
Trysky pre postrekovače: – Lechler IDK 120-01 / Agrotop Airmix 110-01 s prívodom vzduchu – Postrekovaný bod konvertovaný na Albuz ATR 80 al (0,6 mm vzdialenosť medzi zotrvačníkom a keramickým krytom) s alebo bez prívodu
vzduchu VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY: Dodržujte požiadavky na označovanie a aplikačné predpisy pre prípravky na ochranu rastlín, najmä pokiaľ ide o ochranu včiel.
PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: COMBI-PROTEC je atraktant na proteínovom základe, ktorý sa používa v tank-mix kombinácií s vybranými insekticídmi obsahujúcimi účinné látky acetamiprid, cyantraniliprole, spinosad, deltamethrin. Pomocný prípravok COMBI-PROTEC nemá žiadne insekticídne účinky.
NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina Účel použitia Dávka/ha

(dávka/100 m2)

Ochranná doba Poznámka
čerešne,

višne

zlepšenie účinnosti 1 l

(10 ml/100 m2)

podľa použitého POR (TM)

s vybranými insekticídmi*

orechy zlepšenie účinnosti 1 l

(10 ml/100 m2)

podľa použitého POR (TM)

s vybranými  insekticídmi*

maliny,

ostružiny, ríbezle,

egreše,

čučoriedky,

černice

zlepšenie účinnosti 2 l

(20 ml/100 m2)

podľa použitého POR (TM)

s vybranými  insekticídmi*

 

vinič zlepšenie účinnosti 1 l

(10 ml/100 m2)

podľa použitého POR (TM)

s  vybranými insekticídmi*

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci s prípravkom používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie
a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.
Dôležité upozornenie: Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.
PRVÁ POMOC: Všeobecné pokyny: V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára. Po nadýchaní: Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste postihnutého mimo ošetrovanú oblasť a zabezpečte teplo a pokoj. Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. Pri zasiahnutí očí: Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné
šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich. Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. Pri otrave, alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekárske ošetrenie
a informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp.následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166.
ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA: Postrekovače po použití dôkladne očistite. Musia sa dodržiavať príslušné pokyny vzťahujúce sa na použitie prímesí.
SKLADOVANIE: V suchých, čistých, krytých skladoch, chrániť pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách +0° C až 20° C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.
ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV: Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval. Predávajúci zaručuje, že výrobok zodpovedá chemickému opisu na etikete a spĺňa účely uvedené
na etikete. Rôzne vplyvy, ako sú poveternostné podmienky, interakcia s inými látkami, typ aplikácie alebo iné faktory, môžu viesť k poškodeniu kultúr rastlín, k zníženej účinnosti. Použitie COMBI-PROTE Cuako tank-mix s insekticídmi by sa preto malo vopred skontrolovať za všetkých špecifických podmienok.
Pri nesprávnom použití výrobku nezodpovedá predajca za následné škody ani za špeciálne alebo nepriame škody. Uvedené riziká znáša kupujúci.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P270 – Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 – Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi.
EUH401 – Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné
prostredie.
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Uložte mimo dosahu zvierat!
ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!
V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

Distributor Slovakia

BIOTOMAL

941 36 Rúbaň 176,
Slovenská republika

Phone: +421 35 64 07 740

Email: bioservis@biotomal.sk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.